Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).
You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Regulamin

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Sklep internetowy airdron-polska.pl/sklep/, zwany dalej „Sklepem internetowym”, prowadzony jest przez Air Dron Polska,prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą AirDron Polska s.c., wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod adresem 62-513 Brzeźno, ul. Sosnowa 11, posiadającym adres e-mail: sklep@airdron-polska.plidentyfikującym się numerem NIP 6652999398, zwanego dalej „Sprzedającym”.

1.2. Sprzedający świadczy usługi w zakresie sprzedaży profesjonalnych platform do filmowania i zdjęć z powietrza, prezentowanych na stronach Sklepu internetowego, zwanych dalej „Towarem”, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.

1.3. Regulamin sklepu internetowego airdron-polska.pl/sklep/, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2013.1422 j.t. ). Regulamin udostępniany jest Klientom przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu http://airdron-polska.pl/sklep/, w zakładce Regulamin (http://airdron-polska.pl/sklep/content/3-regulamin-zakupow). Klient ma prawo Regulamin ten pobrać i sporządzić jego wydruk. Regulamin udostępniany jest także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje.

1.4. „Klientem” w rozumieniu Regulaminu jest dokonująca zamówienia lub rejestrująca swoje konto w ramach Sklepu internetowego pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, przy czym „konsument”oznacza Klienta będącego osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, chyba że aktualnie obowiązująca treść art. 22(1) Kodeksu cywilnego stanowi inaczej.

1.5. W celu korzystania ze Sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu, użycia przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej, umożliwiającej odbiór wiadomości e-mail. Sprzedający zapewnia Kupującemu poprawność działania Sklepu internetowego przy użyciu następujących przeglądarek:

Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej z włączoną obsługą apletów Javy, lub

Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

Opera w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

Google Chrome w wersji 2.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy, lub

Apple Safari w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą  apletów Javy.

 

Dodatkowo minimalna rozdzielczość ekranu, pozwalająca na wygodne przeglądanie stron Sklepu internetowego to 1024x768 pikseli.

1.6. Wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, w szczególności naruszający dobra osobiste Sprzedającego lub osób trzecich, zakłócający funkcjonowanie Sklepu internetowego, w tym dostarczanie za jego pośrednictwem treści o charakterze bezprawnym, jest zakazane.

 

2. Dokonywanie zakupów

 

2.1. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym możliwe jest w każdym dniu i o dowolnej porze, z zastrzeżeniem, iż realizacja zamówień złożonych poza normalnymi godzinami roboczymi (od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt, godz. 9.00 – 17.00) rozpocznie się w najbliższym dniu roboczym.

2.2. Dokonywanie zakupów w Sklepie internetowym następuje drogą elektroniczną, w ramach której adres e-mail i hasło Klienta stanowią wyłączny sposób jego identyfikacji i zamówienia skutecznie złożone z użyciem ww. elementów będą prawnie wiążące dla stron.

2.3. Złożenie zamówienia jest możliwe po zarejestrowaniu się w Sklepie internetowym, które następuje po wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, dostępnego w zakładce Moje Konto (http://airdron-polska.pl/sklep/logowanie?back=my-account), lub bez rejestracji.  Rejestracja w Sklepie internetowym nie obliguje Klienta do złożenia żadnej minimalnej ilości zamówień.

2.4. Udzielenie przez Klienta wszelkich informacji, w tym dotyczących jego danych osobowych, jest dobrowolne, jednakże zaniechanie podania informacji, oznaczonych jako wymagane, spowoduje, iż konto nie będzie mogło zostać zarejestrowane, lub zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.

2.5. W celu wysłania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego, Klient:

otwiera stronę internetową http://airdron-polska.pl/sklep/,

opcjonalnie - loguje się do swojego konta, dostępnego w zakładce Zaloguj się (http://airdron-polska.pl/sklep/logowanie),

kierując się zawartymi na stronie informacjami oraz wyświetlanymi komunikatami, dokonuje wyboru Towaru, poprzez dodanie poszczególnych pozycji do koszyka, ilości zamawianych sztuk, a także dokonuje wyboru sposobu dostawy i płatności spośród oferowanych przez Sprzedającego,

akceptuje przedstawione mu podsumowanie wybranego Towaru, sposobu i kosztu płatności oraz sposobu i kosztu dostawy, oraz składa zamówienie na dostarczenie mu Towarów umieszczonych w koszyku poprzez kliknięcie przycisku Zamawiam z obowiązkiem zapłaty,

2.6. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, a także zobowiązanie do dokonania zapłaty za zamówiony Towar oraz pokrycia uzgodnionych kosztów transakcji.

2.7. Po otrzymaniu zamówienia Klienta, Sprzedający potwierdza wszystkie istotne elementy zamówienia, poprzez wysłanie wiadomości e-mail, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej. W przypadku wyczerpania zapasów Towaru, na który Klient złożył zamówienie, Sprzedający informuje o tym fakcie Klienta e-mailem. Sprzedający może także zaproponować wydłużony czas oczekiwania na dostawę zamówionego przez Klienta Towaru. W takiej sytuacji Klient może zrezygnować z zamówienia lub wyrazić zgodę na wydłużony termin oczekiwania na dostawę Towaru. W razie braku odpowiedzi ze strony Klienta, zamówienie zostanie anulowane.

2.8. Opisy towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu nie stanowią ofert w rozumieniu kodeksu cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenia do składania ofert. 

 

3. Dostawa Towaru

 

3.1. Dostawa Towarów odbywa się w sposób przez Klienta wybrany w czasie dokonywania zamówienia. Koszty dostawy zostaną wskazane Klientowi w czasie składania zamówienia oraz potwierdzone w e-mailu, o którym mowa w punkcie 2.7 powyżej. Aktualnie dostępne sposoby oraz koszty dostawy określone są także na stronie głównej Sklepu internetowego (http://airdron-polska.pl/sklep/).

3.2. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 4 dni roboczych, licząc od dnia zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedającego zapłaty za Towar wraz z uzgodnionymi kosztami transakcji – w przypadku płatności przelewem, lub licząc od dnia złożenia i potwierdzenia zamówienia – w przypadku płatności przy odbiorze. Termin ten nie dotyczy sytuacji, o której mowa w punkcie 2.7. powyżej, w której Klient zaakceptuje wydłużony termin dostawy.

3.3. Przy odbiorze przesyłki Klient powinien sprawdzić jej stan, celem umożliwienia wszczęcia ewentualnej procedury reklamacyjnej u przewoźnika. W przypadku, gdy przesyłka posiada widoczne uszkodzenia, Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki, sporządzając z udziałem doręczyciela odpowiedni protokół oraz niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego, przesyłając mu kopię ww. protokołu

 

4. Płatności.

 

4.1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za zamówiony Towar, wykorzystując jeden ze podanych sposobów.

4.2. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają kwotę podatku VAT. Ceny nie zawierają kosztów dostawy ani kosztów związanych z wybranym sposobem płatności, o których Klient informowany jest osobno, najpóźniej na początku składania zamówienia.

4.3. Do każdego zamówienia dostarczany jest dowód zakupu. Standardowo Sprzedający dokumentuje sprzedaż paragonem, który doręcza wraz z Towarem. Faktura VAT wystawiana jest na życzenie Klienta, po otrzymaniu przez Sprzedającego niezbędnych danych do faktury.

 

5. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

 

5.1. Klient będący konsumentem, może odstąpić od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedającym bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia doręczenia Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5.2. W razie odstąpienia od umowy zgodnie z punktem poprzedzającym, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Strony zwracają sobie wzajemnie otrzymane świadczenia niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, przy czym Sprzedający zwraca Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy w wysokości odpowiadającej najtańszemu, zwykłemu sposobowi dostarczenia, oferowanemu przez Sprzedającego, a Klient zwraca Sprzedającemu Towar, na następujący adres:

Air Dron Polska s.c.   

Ul.Sosnowa 11

62-513 Brzeźno

5.3. Bezpośrednie koszty zwrotu Towaru obciążają Klienta.

5.4. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5.5. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku Klientów niebędących konsumentami, a w przypadku konsumentów - w przypadkach umów sprzedaży:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia – powyższe dotyczy np. akumulatorów wymagających niezwłocznego sformatowania;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy.

5.6. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

 

6. Reklamacje.

 

6.1. Sprzedający ma prawny obowiązek dostarczenia Klientowi rzeczy bez wad.

6.2. Sprzedający odpowiada wobec Klienta tytułem rękojmi, za wady fizyczne i prawne Towaru zakupionego przez tego Klienta, w zakresie i na zasadach określonych Kodeksem cywilnym.

6.3. Klienci będący konsumentami składają reklamacje Sprzedającemu w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji. Reklamacja powinna zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru oraz żądanie Klienta.

6.4 Klient powinien zawiadomić Sprzedającego o wadzie Towaru przed upływem roku od jej stwierdzenia, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi, pod rygorem utraty uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi, z zastrzeżeniem punktu 6.5 poniżej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Dla Klientów będących konsumentami, bieg terminu do zawiadomienia Sprzedającego o wadzie nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru Klientowi.

6.5. Jednakże Kupujący niebędący konsumentem traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedającego o wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedającego niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

6.6. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

Obniżenie ceny nastąpi w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

6.7. Klient będący konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.

6.8. Klient nie może odstąpić od umowy, gdy wada Towaru jest nieistotna.

6.9. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie nie dłuższym niż 14 dni, liczonym od dnia doręczenia mu reklamacji Klienta, w sposób umożliwiający zapoznanie się z jej treścią. W przypadku zasadności reklamacji, Sprzedający informuje o tym Klienta, podając także czas oczekiwania, w ciągu którego żądania Klienta zostanie spełnione. Sprzedający spełnia żądanie Klienta w najkrótszym możliwym czasie, nie dłuższym niż podany Klientowi w informacji, o której mowa w zdaniu poprzedzającym.

6.10 Klient odsyła reklamowany Towar na adres podany w punkcie 5.2. powyżej. Odsyłany Towar Klient powinien zapakować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniami w czasie transportu.

7. Procedura reklamacji usług szkoleniowych

7.1. Kupujący ma prawo do złożenia reklamacji do sprzedającego  w dowolnej, wybranej przez siebie formie, umożliwiającej Sprzedającemu zapoznanie się z treścią reklamacji i w terminie czternastu dni od daty zakończenia realizacji danej usługi szkoleniowej.

7.2. Kontakt:

Air Dron Polska s.c.
62-513 Brzeźno
Ul. Sosnowa 11
tel. 723 773 775
@: biuro@airdron-polska.pl

7.3.  By Sprzedający rozpatrzył reklamację, zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:

 •          zgłoszony problem – opis
 •          dane kontaktowe do uczestnika/ instytucji, zgłaszającej reklamację, tj. minimum imię i nazwisko lub nazwę firmy, adres, telefon, e-mail
 •          nazwę i datę usługi, wobec którego zgłasza się zastrzeżenie
 •          proponowany przez uczestnika szkolenia sposób rozwiązania sprawy

7.4. Kupujący może wnioskować o:

 •          bezpłatne dodatkowe zajęcia
 •          bezpłatne miejsce na szkoleniu w innym terminie o podobnej tematyce
 •          częściowy zwrot kosztów usługi
 •          bon rabatowy na inne szkolenie organizowane przez Sprzedającego
 •          całkowity zwrot kosztów usługi – wyłącznie w przypadku niestawienia się trenera w dniu realizacji usługi bez wcześniejszego powiadomieniu uczestnika o zmianie terminu/odwołaniu usługi drogą mailową lub telefoniczną.

7.5. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone w ciągu 14 dni roboczych licząc od momentu otrzymania przez Sprzedającego reklamacji. W przypadkach szczególnie skomplikowanych Sprzedający zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu do 21 dni roboczych. Sprzedający pozostawia sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia, jeśli wynikać będzie ona z nieznajomości postanowień odrębnej umowy zawartej ze Sprzedającym.

7.6.W przypadku zgłoszenia reklamacyjnego, które nie będzie zawierało wszystkich informacji zawartych w pkt. 3 Sprzedający wyznaczy Kupującemu 7 dniowy termin na złożenie poprawnego zgłoszenia. 

 

8. Gwarancja jakości

 

8.1. Sprzedający udziela Klientowi gwarancji jakości na sprawne działanie Towaru, wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji wynosi 1 rok, chyba że opis Towaru podany w ofercie, na podstawie której zawarto umowę sprzedaży, stanowi inaczej. W takim przypadku okres gwarancji jest zgodny z informacją zawartą w ofercie. Okres gwarancji liczy się od daty odbioru Towaru przez Klienta.

8.2. Gwarancja obejmuje wyłącznie usterki części wynikające z wady produkcyjnej Towaru i może być realizowana wyłącznie na terytorium RP.

8.3. Gwarancja nie dotyczy usterek wynikających z nieprawidłowego montażu, z użytkowania Towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją obsługi, z zaniedbania ze strony użytkownika ani ze zużycia.

8.4 Zgłoszenie wady Towaru przez Klienta i wszczęcie procedury reklamacyjnej następuje z chwilą otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Klienta o zgłoszeniu wady oraz dostarczenia wadliwego Towaru wraz z dowodem jego zakupu w sklepie Sprzedającego. Oświadczenie Klienta o zgłoszeniu wady powinno zawierać wskazanie, na czym polega wadliwość Towaru.

8.5. Wadliwy Towar Klient może dostarczyć w opakowaniu zastępczym, które będzie zapewniało odpowiedni poziom jego ochrony podczas transportu.

8.6. Koszt dostarczenia Towaru do serwisu Sprzedającego pokrywa Sprzedający, w zakresie najtańszego z dostępnych dla danego Towaru kosztów transportu. Koszty dostarczenia przesyłki zwracane są po uznaniu reklamacji za zasadną. Powyższe nie dotyczy przypadku, gdy reklamacja jest w sposób oczywisty nieuzasadniona.

8.7. Klient powinien dokonać archiwizacji danych znajdujących się na nośniku, będącym częścią składową Towaru, gdyż mogą one zostać utracone w wyniku naprawy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych, które znajdowały się w pamięci Towaru,  dostarczonego do  Sprzedającego.

8.8 W razie stwierdzenia wady Towaru, Klientowi przysługują następujące uprawnienia z tytułu gwarancji:

naprawa Towaru, lub, gdy będzie to niemożliwe albo bardzo utrudnione:

wymiana Towaru na nowy, a gdy także to będzie niemożliwe albo bardzo utrudnione

obniżenie ceny lub jej zwrot za zwrotem Towaru.

8.9. Naprawiony lub wymieniony Towar, Sprzedający dostarcza Klientowi rzecz na swój koszt do miejsca wydania Towaru przy zakupie.

8.10. Uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji wygasają automatycznie:

a. po upływie okresu gwarancji;

b. w przypadku dokonania jakichkolwiek zmian, modyfikacji, uzupełniania lub wymiany Towaru lub którejkolwiek z jego części przez Klienta lub podmiot inny niż Sprzedający;

c. w przypadku eksploatacji Towaru w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem oraz wskazówkami Sprzedającego i producenta Towaru;

d. w przypadku braku odpowiedniej konserwacji Towaru;

e. w przypadku, gdy uszkodzenia lub wady Towaru powstały na skutek:

- szkodliwego promieniowania,

- jakiegokolwiek urazu mechanicznego,

- zwarcia instalacji elektrycznej;

f. w przypadku stwierdzenia naruszenia, uszkodzenia lub zerwania plomb lub numerów seryjnych Towaru albo zakrycia ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację Towaru.

8.11. Sprzedający rozpatruje reklamację i wykonuje swoje obowiązki, z niej wynikające, w następujących terminach:

niezwłocznie, nie później niż w terminie 45 dni, jeżeli wada może być zdiagnozowania przez Sprzedającego,

niezwłocznie, nie później niż w terminie 180 dni, jeżeli zdiagnozowanie wady wymagać będzie uzyskania opinii producenta Towaru, co do charakteru wady oraz możliwości jej naprawy.

8.12. W przypadku, gdy uprawnienia Klienta z tytułu udzielonej gwarancji nie obejmują stwierdzonej usterki, Sprzedający niezwłocznie informuje o tym Klienta. W tym wypadku Klient może zlecić Sprzedającemu naprawę Towaru za odpowiednią opłatą. Koszt naprawy zostanie przedstawiony Klientowi po rozpoznaniu przez serwis Sprzedającego, albo producenta, źródła usterki. Jeżeli Klient po otrzymaniu wyceny zrezygnuje z odpłatnej naprawy, zobowiązany będzie do pokrycia kosztów diagnozy w wysokości odpowiednio: 30 zł w razie diagnozy w serwisie Sprzedającego oraz 50 zł w razie diagnozy w serwisie producenta.

8.13. Kupujący zobowiązany jest do odbioru naprawionej Towaru, wydanej mu przez Sprzedającego zgodnie z punktem 7.9. powyżej, w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty poinformowania Klienta o gotowości Towaru do odbioru. Po upływie tego terminu Sprzedający uprawniony będzie do potraktowania przedmiotowego Towaru, jako porzuconego w zamiarze wyzbycia się własności, w rozumieniu art. 180 k.c.

8.14. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

9. Ochrona danych osobowych

 

9.1. Sprzedający przetwarza oraz chroni dane osobowe Klientów na zasadach określonych prawem, w szczególności ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U.2002.101.926 j.t. ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.).

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym miejscowo według obowiązujących przepisów prawa.

10.2 Konsument uprawniony jest także do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rzu.gov.pl., a także na stronach internetowych i w siedzibach rzeczników praw konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

10.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

10.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

10.5. Wszelkie uwagi lub pytania dotyczące funkcjonowania Sklepu internetowego można składać na adresy podane w zakładce Kontakt z nami.

10.6. Niniejszy Regulamin nie narusza żadnych praw Klienta, przysługujących mu na mocy obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu z obowiązującym prawem, postanowienie to nie będzie miało zastosowania.

10.7. Regulamin obowiązuje od dnia 12 maja 2017 r. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie. 

Szanowni Państwo,

w dniu 25 maja 2018 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016/679) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”.

W związku z tym, przygotowaliśmy dla Państwa niezbędne informacje, w jaki sposób Państwa dane będą przetwarzane po 25 maja 2018 r.

 

Polityka prywatności

Korzystając z naszych usług (dalej jako „Usługi”), czyli Usług serwisu Air Dron Polska powierzają nam Państwo swoje informacje. W ramach poszczególnych Usług zdarza się również, że informacje te powierzane są także osobom trzecim, które istnieją w środowisku naszych Usług oraz naszym zaufanym partnerom, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub pośrednio, przede wszystkim w ramach zapewnienia Państwu Usług na najwyższym poziomie, jak również w ramach działań marketingowych.

Niniejsza polityka prywatności ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu, jakie dane osobowe są przez nas zbierane i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem przeglądania naszej strony internetowej. Zamykając to okno lub rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na poniższe postanowienia.

 

Administrator

Administratorem Państwa danych osobowych jest Air Dron Polska s.c. z siedzibą w Brzeźnie  ul. Sosnowa 11, NIP 6652999398, a także nasi Zaufani Partnerzy, czyli podmioty, z którymi współpracujemy głównie w zakresie marketingowym.

W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora, prosimy o kontakt pod adresem: Konin, ul. Zakładowa 4d , 62-510 Konin

 

Cele, podstawa prawna i okres przetwarzania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach:

 1. wykonania umowy przez Administratora na rzecz Użytkowników (sprzedaż towarów, realizacja sług), w tym także dopasowanie Usług do potrzeb Użytkowników, analizowanie i udoskonalenie Usług oraz zapewnienie bezpieczeństwa Usług (dalej „wykonanie Usług”).

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik.

Okres przetwarzania: do czasu wygaśnięcia umowy między Użytkownikiem a Administratorem, z zastrzeżeniem, że czasami dane te mogą być przetwarzane również po wygaśnięciu umowy, jednak tylko wówczas, gdy jest to dozwolone lub wymagane w świetle obowiązujących przepisów prawa, np. w celach statystycznych, rozliczeniowych, w celu dochodzenia roszczeń lub przetwarzania danych osobowych, które wynikają z aktualnych informacji o podmiotach wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego oraz z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 1. pomiary statystyczne, marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) produktów i usług Administratora

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania: do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.

 1. marketing (w tym analizowanie i profilowanie danych w celach marketingowych) dotyczący produktów i usług podmiotów trzecich

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) – dobrowolna zgoda.

Okres przetwarzania: do czasu wycofania zgody.

 

Czy istnieje wymóg podania danych osobowych?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia Usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.

 

Odbiorcy danych osobowych

W zakresie niezbędnym do realizacji Usług na Państwa rzecz, Państwa dane mogą być przekazane upoważnionym pracownikom Administratora oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, m. in. dostawcom usług IT, firmom badawczym, jak również podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, m. in. organom ścigania w przypadku zgłoszenia przez organ stosownego żądania zgodnie z odpowiednią podstawą prawną.

 

Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

Na mocy obowiązujących przepisów przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Natur Queen Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • prawo do przenoszenia danych, tzn. do otrzymania danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania ze wskazanych wyżej uprawnień, prosimy o kontakt z Administratorem, pod adresem: Konin, ul. Zakładowa 4d , 62-510 Konin; e-mail: sklep@airdron-polska.pl

W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres e-mail: sklep@airdron-polska.pl

 

Informacja o „cookies”

Używamy plików cookies w celu poprawienia funkcjonalności strony internetowej i poprawienia szybkości jej działania. Pliki cookies wykorzystujemy również dla dopasowania treści oferty do Państwa oczekiwań i preferencji ustalonych na podstawie Państwa aktywności online podczas przeglądania stron internetowych. Oferty kierowane do Państwa mogą być zamieszczane zarówno na naszej stronie Internetowej jak i stronach internetowych innych podmiotów. W związku z tym, że w zakresie promocji i reklamy naszych produktów współpracujemy z innymi podmiotami, pliki cookie mogą być zamieszczane przez te podmioty. Pliki cookie mogą zbierać dane o Państwa zachowaniu w sieci czy Państwa adresie IP. Pliki cookie służą ponadto zbieraniu anonimowych zagregowanych statystyk o przeglądania artykułów i produktów na stronach naszego serwisu, utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.